Akademia finansów i biznesu Vistula

studenci niepełnosprawni

Akademia Finansów i Biznesu Vistula  Uczelnia bez barier
Akademia Finansów i Biznesu Vistula to uczelnia bez barier językowych, kulturowych i międzyludzkich. Dokładamy wszelkich starań, by atmosfera na naszej uczelni sprzyjała integracji studentów różnych narodowości, kultur i religii, bez względu na ich sprawność ruchową.
Nasz nowoczesny kampus został w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zarówno wejście główne, jak i wejścia do sal wykładowych są pozbawione progów, co pozwala na komfortowe poruszanie się m.in. na wózku inwalidzkim. Budynek jest także wyposażony w windy i toalety dla niepełnosprawnych.

ZASADY REALIZOWANIA STUDIÓW PRZEZ STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚWIETLE REGULAMINU STUDIÓW

 1. Uczelnia dostosowuje warunki, organizację i zapewnia właściwą realizację procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi.
 2. Wszystkie rozwiązania alternatywne stosowane w toku studiów wobec studentów niepełnosprawnych mają na celu wyrównanie szans ukończenia danego poziomu studiów przy zachowaniu zasady nie zmniejszania wymagań merytorycznych wobec tych studentów.
 3. W przypadku, gdy niepełnosprawność studenta uniemożliwia jego bezpośredni udział w zajęciach dydaktycznych, prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne na wniosek studenta może:
  • ​​zezwolić na zwiększenie dopuszczalnej absencji,
  • ustalić indywidualną organizację studiów,
  • wyrazić zgodę na zmianę formy sprawdzania wiedzy.
 4. Jeśli wynika to z rodzaju niepełnosprawności, prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne na wniosek studenta może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań polegających na włączaniu do udziału w zajęciach osób trzecich, w szczególności asystenta osoby niepełnosprawnej.
 5. W przypadku, gdy z powodu niepełnosprawności studenta niemożliwe jest samodzielne sporządzanie notatek podczas zajęć, prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne może udzielić pozwolenia na zastosowanie przez studenta niepełnosprawnego dodatkowych urządzeń technicznych umożliwiających mu pełny udział w zajęciach oraz korzystanie z urządzeń audiowizualnych pozwalających na rejestrację zajęć dydaktycznych.
 6. W przypadku stosowania podczas zajęć urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz, student zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji o nienaruszaniu praw autorskich do dzieł powstałych w trakcie tych zajęć i wykorzystaniu zarejestrowanych materiałów wyłącznie na użytek prywatny.
 7. W celu zmiany sposobu składania egzaminu prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne może wyrazić zgodę studentowi niepełnosprawnemu na:
  • przedłużenie czasu trwania danego egzaminu,
  • zastosowanie dodatkowych środków dydaktycznych,
  • zastosowanie w trakcie egzaminu alternatywnej formy zapisu,
  • zamianę formy egzaminu z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,
  • uczestnictwo w egzaminie osób trzecich, a w szczególności asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • zmianę miejsca przeprowadzenia egzaminu.
 8. Przepisy określone w ust.1 stosuje się odpowiednio do zaliczeń przedmiotu.
 9. Na umotywowany wniosek studenta prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne lub dziekan z upoważnienia prorektora, może określić indywidualny tryb zaliczenia roku akademickiego lub całego toku studiów i wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów (IOS). Dotyczy to szczególnie zainteresowanych powyższą formą organizacji studiów osób niepełnosprawnych, osób sprawujących opiekę nad najbliższym członkiem rodziny, dotkniętych długotrwałą chorobą, będących członkami sportowej kadry narodowej, rezerwy kadry narodowej i innych wybitnych sportowców.
 10. Indywidualna organizacja studiów nie oznacza zmiany planu studiów i programu kształcenia ani też skrócenia czasu trwania studiów.
logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco